http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 

SPIS KOMUNIKATÓW:

 

 

 

KOMUNIKAT nr 10.

 Szanowni Odbiorcy PWiK Sp. z o.o.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku, ustanowił  26. stycznia 2024 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Dyżur pełnią służby utrzymania ruchu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dostępni będziemy dla Państwa w kolejne dni robocze.


                                                                                                                                                      Zarząd PWiK Sp. z o.o.


 

KOMUNIKAT nr 9.

 

Punkt Kasowy przy ul. Śląskiej 95 został zlikwidowany z dniem 01.06.2020 r.

 

KOMUNIKAT nr 8.

 

Informujemy, że na terenie miejscowości Kłodawa i Chwalęcice w związku z upływem terminu legalizacji dokonywane są wymiany wodomierzy głównych.Wymiany wodomierzy wykonują pracownicy firmy AHU Ekomer.

Jest to usługa nieodpłatna.


Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierzy.

 

 

KOMUNIKAT nr 7.

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i skutecznego sposobu eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek pogorszenia się jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową, eliminowanie przyczyn je powodujących oraz zapewnienie awaryjnych dostaw wody.

 

KOMUNIKAT nr 6.

 


UWAGA ! - OSZUŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że w Gorzowie Wlkp. znowu pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników Gorzowskich Wodociągów.

Poinformowano nas o dokonaniu kradzieży pieniędzy. 13 marca 2015r.  do  mieszkania w Gorzowie Wlkp. weszły dwie osoby podające się  za pracowników wodociągów.
Mężczyzna rozmawiał z właścicielem, a kobieta w tym czasie przeglądała mieszkanie.
Niestety, do podobnej kradzieży doszło w ubiegłym roku. Ostrzegamy przed złodziejami !

Pracownicy Wodociągów Gorzowskich nie przychodzą do mieszkań i domów mieszkańców bez wyraźnej przyczyny. Zawsze poruszają się oznakowanym samochodem, mają robocze ubrania i służbowe legitymacje.

Można również odmówić wpuszczenia pracownika, co nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji i zadzwonić do PWiK Sp. z o.o. do Biura Obsługi Klienta 95 733-55-40 do 42  i zapytać,  czy tego dnia była zaplanowana wizyta naszego pracownika w celu sprawdzenia wodomierza czy dokonania odczytu i umówić się na inny termin.

Ostrzegamy - nie dajcie się oszukać.

 

KOMUNIKAT nr 5.

 

      Przypominamy, że wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą (wodę na cele ogrodowe) są Państwa własnością i po upływie 5-letniego okresu użytkowania muszą być zalegalizowane lub wymienione na nowe. Legalizację wodomierza można wykonać w Gorzowie przy ul. Okólnej 25 (tel. 95 732 06 81). Po dokonaniu legalizacji należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu ponownego plombowania wodomierza. Plombowanie wodomierza jest nieodpłatne

 

Tylko wskazania zalegalizowanych podwodomierzy będą uwzględniane w rozliczaniach opłat.


Wskazania podwodomierzy prosimy podawać co 2 miesiące w okresach odczytu wodomierzy głównych.     

 

 

KOMUNIKAT nr 4.

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi wymianami wodomierzy głównych na wodomierze posiadające nakładkę do zdalnego radiowego odczytu informujemy, że urządzenia te oprócz przekazywania informacji o wielkości zużycia wody u odbiorcy rejestrują również szereg innych informacji monitorujących prawidłową pracę wodomierza.

Informacje te odczytywane są przez nas w formie alarmów:

  • ingerencji magnetycznej,

  • zdjęcia nakładki z wodomierza,

  • zablokowania licznika,

  • przepływu wstecznego wody i inne.

    W przypadku stwierdzenia takich komunikatów możemy podejmować czynności wyjaśniające powody ingerencji w urządzenia należące do nas i ewentualne kroki prawne

 

   Przedstawiamy opis techniczny nakładek systemu radiowego odczytu stosowanego na obszarze działania PWiK Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

 

                                                                                              Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 

KOMUNIKAT nr 3.

 

W sprawie zabezpieczenia przed skutkami mrozu wodomierzy, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. uprzejmie przypomina wszystkim  Odbiorcom o konieczności zabezpieczenia przed skutkami mrozu wodomierzy, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych. W szczególności prosimy o:

  • odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierzy przed zamarznięciem w pomieszczeniach, które  nie są ogrzewane,

  • dokonanie odwodnienia i  oczyszczania  studzienek wodomierzowych,

  • zabezpieczenie przed mrozem punktów czerpalnych znajdujących się na zewnątrz posesji.

 

                                                                                              Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 

KOMUNIKAT nr 2.

 

W sprawie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

 

    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że zgodnie z art. 9  ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/ zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

     Prosimy wszystkich Odbiorców, którzy takie podłączenia posiadają o ich likwidację.

Ponadto informujemy, że odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej jest możliwe po uzyskaniu warunków technicznych, wykonaniu projektu, wybudowaniu przyłącza oraz włączeniu do sieci kanalizacji deszczowej za zgodą Urzędu Miasta bądź Gminy.

     W przypadku niewykonania powyższego, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będzie traktowane jako bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i na podstawie art. 28 ust. 4a wymienionej powyżej Ustawy podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

 

                                                                                              Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 

 

KOMUNIKAT nr 1.

 

W sprawie bezumownego poboru wody i odprowadzania ścieków.

 

      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. informuje, że podstawą świadczenia usług w zakresie dostawy wody lub odprowadzania ścieków jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej i określać istotne warunki pomiędzy Odbiorcą a Przedsiębiorstwem zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/.
     Obowiązkiem Odbiorcy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Natomiast bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 zł, a bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń przedsiębiorstwa podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

     Informujemy, że Spółka nasza prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej na obszarze swego działania. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków, wobec właścicieli nieruchomości będą podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.

W wyniku ostatnio prowadzonych kontroli stwierdzono 53 nielegalne włączenia do kanalizacji.

 

                                                                                              Zarząd PWiK Sp. z o.o.

 

PWiK